ALBATROS IDENTITY

Samo Ivaška: 2CD – ALBATROS IDENTITY  /  live 

Folk – rockové imaginácie čo vedú ku krásnym a  prostým zázrakom života. Vzdialené  i  blízke obrazy – zvuky, túžby, úvahy, predtuchy, eufórie…

Naplnenie zmyslov mnohotvárnosťou krásy života. Je skoro jedno či nimi spájam obrazy, melódie alebo slová…. „Vždy je to ten istý, pre mňa veľmi vzácny magický svet kúzelnej chvíle. Albatros identity je belasý priestor túžby v bytostnej hĺbke života. Albatros krúži po špirále obraznosti sveta, pomáha vyzliecť tmu nielen variáciou na tento svet, ale aj preladením do súčasnosti. Do sveta bez stien, závratnej priepasti živého univerza….. lásky. Zdieľať zážitky s ľuďmi, ktorých máme radi…“ „Na konci života možno zistíme, že je to naozaj všetko.“

PS: „… myslite na všetkých tých, ktorí sa v  živote na vás usmiali…“

Folk-rock imaginations leading to beautiful and simple miracles of life. Remote and close pictures – sounds, desires, reflections, euphoria..

Fulfilment of the senses by the variety of the beauty of life. It doesn’t almost matter if I use them for conecting pictures, melodies or words… “It is always the same, for me so very precious, magical world of a miraculous moment. Albatros Identity is a  sky-blue space of desire in the crucial  depth of life. Albatros is flying around on the spiral of pictures of the world, helping to undress the darkness not just as a variation on this world, but also by switching to the present. Into the world without walls, vertiginous abyss of a living universe…of love. To share experience with people we love…” “We may find out at the end of life that in reality it is all that matters.”

P.S.: “…think about all those people who have ever smiled at you…”.

Ak chces

Slide5

AI_1_01_a

AI_1_02_aAI_1_03 AI_1_04 AI_1_05 AI_1_06 AI_1_07 AI_1_08 AI_1_09 AI_2_01 AI_2_02 AI_2_03 AI_2_04 AI_2_05 AI_2_06 AI_2_07 AI_2_08 AI_2_09

podakovanie zadna

img019

img032

img438

img431

foto: Peter Procházka ©

 

Advertisement